ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδαΕπιπλέον μοριοδότηση για εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών πάρκων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Επιπλέον μοριοδότηση για εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών πάρκων

Επιπλέον μοριοδότηση για εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών πάρκων

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024

Σπύρος Πέππας

Το δρόµο για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών πάρκων που θα δηµιουργούν και θα συντονίζουν οι κτηνοτρόφοι µέσω οργανώσεων παραγωγών ή ακόµη και ιδιωτικοί φορείς ανοίγει το υπό διαβούλευση αγροτικό πολυνοµοσχέδιο.

Με δωρεάν συμβουλές και έξτρα μοριοδότηση για τις μονάδες που θα επιλέξουν εγκατάσταση σε κτηνοτροφικά πάρκα

Πρόκειται για ένα θεσµό ο οποίος δύναται να προωθηθεί και από τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, που θα οριοθετεί µία περιοχή ως κτηνοτροφική ζώνη, στην οποία θα επιτρέπεται ο οµαδικός σταβλισµός. Οι κτηνοτρόφοι µε τη σειρά τους θα µπορούν να αγοράσουν ή να µισθώσουν σε µακροχρόνια βάση ένα από τα κτηνοτροφικά οικόπεδα που θα περιλαµβάνουν οι ειδικά διαµορφωµένες αυτές ζώνες, προκειµένου να κατασκευάσουν ορισµένων προδιαγραφών σταβλικές εγκαταστάσεις. Ο νοµοθέτης θεωρεί πως µε αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν οικονοµίες κλίµακας καθώς οι κτηνοτρόφοι θα είναι σε θέση να χρησιµοποιούν από κοινού σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό (π.χ από κοινού χρήση µεγάλων αµελκτικών συγκροτηµάτων) και όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό του σχεδίου νόµου θα παρέχονται διάφορα κίνητρα και θα αυξάνονται οι δυνατότητες επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων. Αναφορικά µε τα κίνητρα τα οποία δεν εµπεριέχονται στο πολυνοµοσχέδιο, ένα από αυτά αναµένεται να είναι η δωρεάν συµβουλευτική για τρία χρόνια αλλά και η έξτρα µοριοδότηση για συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα όπως για παράδειγµα τα Σχέδια Βελτίωσης ή νέα µέτρα όπως οι επιδοτήσεις ευζωίας σε αιγοπροβατοτροφία και βοοειδή.

Αναλυτικότερα το πολυνοµοσχέδιο αναέφερει:

Ορισµός κτηνοτροφικών πάρων, ζώνης και οµαδικού σταβλισµού

Στους ορισµούς του άρθρου 1 του ν. 4056/2012 (Α’ 52) προστίθενται η «κτηνοτροφική ζώνη», το «κτηνοτροφικό πάρκο» και o «οµαδικός χώρος σταυλισµού», προκειµένου να αποτελέσουν πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση των κτηνοτροφικών µονάδων.

?ρθρο 3 Προσθήκη ορισµών για κτηνοτροφία

Προσθήκη περ. 10, 11 και 12 στο άρθρο 1 του ν. 4056/2012 Στο άρθρο 1 του ν. 4056/2012 (Α’ 52), περί ορισµών, προστίθενται περ. 10, 11 και 12 ως εξής:

«10. Κτηνοτροφική ζώνη: είναι η οριοθετηµένη περιοχή στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία εκτατικής µορφής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) ισχύουν τα άρθρα 47 και 47α του ν. 998/1979.

Κτηνοτροφικό πάρκο: είναι η κτηνοτροφική ζώνη για την οποία έχει γίνει χωροταξική µελέτη οργάνωσης, ήτοι προβλέπονται η δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής και η οριοθέτηση των κτηνοτροφικών οικοπέδων, στα οποία µπορούν να εγκριθούν η ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και η οριοθέτηση συγκεκριµένου χώρου που χρησιµοποιείται ως λειµώνας και βοσκότοπος, µε την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 15.

Οµαδικός χώρος σταυλισµού: είναι η οριοθετηµένη έκταση κτηνοτροφικού πάρκου, η οποία διέπεται από καταστατικό λειτουργίας και είναι κατάλληλα οργανωµένη από οµάδα κτηνοτρόφων ή κτηνοτροφικό συνεταιρισµό ή ιδιώτη, προκειµένου να εγκατασταθεί περιορισµένος αριθµός, οµοειδούς φύσεως και µεγέθους, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.».

Ρυθµιστικές διατάξεις

Σε συνέχεια της προηγούµενης διάταξης ρυθµίζεται η λειτουργία των οµαδικών χώρων σταυλισµού για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την περαιτέρω ανάδειξή τους, στο πλαίσιο της συνολικής αύξησης της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών µονάδων. ∆ιευκρινίζεται για πρώτη φορά η έννοια του οµαδικού χώρου σταυλισµού, που λειτουργεί βάσει καταστατικού λειτουργίας. Κάθε κτηνοτρόφος που αποδέχεται το καταστατικό λειτουργίας µπορεί να αγοράσει ή να εκµισθώσει σε µακροχρόνια βάση ένα από τα κτηνοτροφικά οικόπεδα που περιλαµβάνει ο οµαδικός χώρος σταυλισµού. Με την οµαδοποίηση των κτηνοτρόφων τους παρέχονται κίνητρα, επιτυγχάνεται η µείωση των υποχρεώσεών τους προς το δηµόσιο, η αύξηση των εισοδηµάτων τους, η δυνατότητα επιδοτήσεων, καθώς επίσης και καλύτερη απόδοση και παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας. Επιπροσθέτως υπάρχει µε αυτόν τον τρόπο δυνατότητα ορθών και αποτελεσµατικών ελέγχων, βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, µειώνονται οι περιβαλλοντικές οχλήσεις, βελτιώνεται η ευζωία των ζώων και επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

?ρθρο 4 Οµαδικός χώρος σταυλισµού

Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 4056/2012 Στον ν. 4056/2012 (Α’ 52) προστίθεται άρθρο 6Ε ως εξής: «?ρθρο 6Ε Οµαδικός χώρος σταυλισµού Στην περίπτωση οµαδικού χώρου σταυλισµού, η διαχείριση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης αποτελεί ατοµική ευθύνη κάθε κτηνοτρόφου. Η κτηνοτροφική εγκατάσταση κατασκευάζεται από τον ενδιαφερόµενο κτηνοτρόφο και χρησιµοποιείται µε βάση το καταστατικό λειτουργίας του οµαδικού χώρου σταυλισµού. Κάθε κτηνοτρόφος που αποδέχεται το καταστατικό λειτουργίας του οµαδικού χώρου σταυλισµού: α) συµφωνεί µε τους όρους της από κοινού χρήσης των παρεχόµενων υπηρεσιών και των κοινών κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, β) πληροί τις προϋποθέσεις κτηνοτροφικής οµοιογένειας του καταστατικού λειτουργίας, γ) µπορεί να αγοράσει ή να µισθώσει σε µακροχρόνια βάση ένα από τα κτηνοτροφικά οικόπεδα που περιλαµβάνει ο οµαδικός χώρος σταυλισµού, προκειµένου να κατασκευάσει ορισµένων προδιαγραφών κτηνοτροφική εγκατάσταση σύµφωνα µε το καταστατικό λειτουργίας, ώστε να διασφαλίσει βέλτιστες συνθήκες περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω της βελτίωσης: γα) της παραγωγικότητας των ζώων και της εργασίας, γβ) της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, και γγ) των συνθηκών προµήθειας των βασικών κτηνοτροφικών εισροών και της πώλησης των κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΗ’ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).».

Εξειδίκευση των διατάξεων

Παρέχεται συµπληρωµατικά εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη ρύθµιση των θεµάτων της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται σε χώρο οµαδικού σταυλισµού.

?ρθρο 5 Εξουσιοδότηση για τους οµαδικούς χώρους σταυλισµού

 Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 15 του ν. 4056/2012 Στο άρθρο 15 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται σε χώρο οµαδικού σταυλισµού, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά ρυθµίζονται κατ’ αναλογία των άρθρων 6Α και 6Β µε απόφαση του ΥπΑΑΤ, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 103 του ν. 4442/2016 (A΄ 230).».

Πηγή: agronews.gr