ΑρχικήΕιδήσειςΣτερεά ΕλλάδαΔημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας»

ΕΥΒΟΙΑ

Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας»

Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας»

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024

Σπύρος Πέππας

Προκηρύχθηκε ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας», με εκτιμώμενη αξία 7.007.205,52 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει ομαλοποίηση απορριμματικού αναγλύφου, κατασκευή περιμετρικών έργων αντιστήριξης, διαχείριση ομβρίων, βιοαερίου, στραγγισμάτων και περιβαλλοντική παρακολούθηση. Η εκτέλεση θα διαρκέσει 10 μήνες, με πριμ 1% για ταχύτερη ολοκλήρωση.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του ΦοΔΣΑ Στερεάς:

Προκηρύχθηκε ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με α/α ΕΣΗΔΗΣ 204875,1 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας», εκτιμώμενης αξίας 7.007.205,52 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24 %).

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω:

• Ομαλοποίηση του υφιστάμενου απορριμματικού αναγλύφου.

• Κατασκευή περιμετρικά του Χ.Υ.Τ.Α. έργων αντιστήριξης (π.χ. συρματοκιβώτια, τοίχος αντιστήριξης, επίχωμα από οπλισμένη γη).

• Έργα διαχείρισης ομβρίων που θα απαιτηθούν λόγω των ανωτέρω κατασκευών.

• Παρεμβάσεις όπου απαιτηθούν στο υφιστάμενο δίκτυο διαχείρισης βιοαερίου.

• Έργα Τελικής κάλυψης.

• Έργα Διαχείρισης βιοαερίου.

• Έργα Ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων.

• Έργα Φύτευσης-άρδευσης.

• Έργα Περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση του παρόντος έργου έχει προβλεφθεί και η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 1% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.